සමාජ මාධ්‍ය ජාලා සක්‍රිය නොකළහොත් ආණ්ඩුවට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා – එරංග ගුණසේකර

March 16, 2018 syulanka 0

ආණ්ඩුව විසින් ෆේබුක් තාවකාලිකව කළ තහනම එරෙහිව පසුගිය මාර්තු 10 වැනිදා සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් පැවැත් වූ මාධ්‍යහමුවේ දී එහි ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේක සහෝදරයා […]