පලස්තීනයට ජීවත්වීමට ඉඩ දෙනු!

ජාත්‍යන්තර පලස්තීන සහයෝගිතා දිනයට සමගාමීව සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් “පලස්තීනයට ජීවත්වීමට ඉඩදෙනු!“ මැයෙන් සම්මන්ත්‍රණයක් කොළඹ මරදාන CSR හි දී ඔක්තෝබර් 29 වැනි දින පැවැත් විය. ඒ සඳහා ජ.වි.පෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහෝදරයා, පලස්තීන තානාපති සුහයිර් හම්දලාහ් සයිඩ් මහතා, සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා ඇතුළු සාමාජික සමාජිකායවන් සහභාගි වූහ.