සහෝදරත්වයේ දිනය රෝමයේදී

December 11, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයෙහි රෝමයේ කමිටුව විසින් දෙසැම්බර් 10 වන දා සහෝදරත්වයේ දිනය තුන්වන වරටත්  රෝමයේදී පැවැත්වැවිය.  එහි දී දේශන හා සංස්කෘතික ප්‍රසංගයක් ද පැවැත් විය.  […]

පලස්තීනයට ජීවත්වීමට ඉඩ දෙනු!

December 1, 2017 syulanka 0

ජාත්‍යන්තර පලස්තීන සහයෝගිතා දිනයට සමගාමීව සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් “පලස්තීනයට ජීවත්වීමට ඉඩදෙනු!“ මැයෙන් සම්මන්ත්‍රණයක් කොළඹ මරදාන CSR හි දී ඔක්තෝබර් 29 වැනි දින පැවැත් විය. […]