විප්ලවයේ සැමරුම් සඳහා බිමල් රත්නායක විදෙස් ගතවෙයි

බංගලාදේශ සමාජවාදී පක්ෂය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුම් උත්සවයක් සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ලද ආරාධනාවක් අනුව ජ.වි.පෙ. ජාතික සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක සහෝදරයා ඊට සහභාගි විය. එම සැමරුම් වැඩසටහනට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව බිමල් රත්නායක සහෝදරයා වියට්නාමය බලා පිටත් වීමට නියමිතය. ඒ වියට්නාම් මිත්‍රත්ව සංගමයේ සමුළුවකට හා වියට්නාම් කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් පවත්වනු ලබන තවත් ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුම් වැඩසටහනකට සහභාගී වීම සඳහාය.