නැගෙන හුස්මට අරුත් එක් කරන සප්ත ස්වරය

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් හාලිඇල ආසනයේ හැතැක්ම තරුණ සමිතිය මඟින් පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 21 වනදා “පෙදෙහි රස හව් සොයා යන සුයාමය” යන මැයෙන් සංගීතමය වැඩසටහනක් හාලිඇල, හැතැක්ම, බෝගහකුඹුරේ දී පැවැත් වීය. සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ “youth generation” සංගීත කණ්ඩායම විසින් සංගීතය සැපයූ අතර මෙම වැඩසහන සමාජවාදී තරුණ සංගමය බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සංවිධායක අනිල් මංජුල සහෝදරා විසින් මෙහෙයවීය. මේ සඳහා ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.