50 වෙනි චේ සමරුව තිස්සමහාරාමයේ දී

සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් 2008 සිට පවත්වනු ලබන චේ දිනය මෙවර තිස්සමහාරාම දෙබරවැව ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විය. චේ සහෝදරයා ඝාතනය කර වසර 50ක් ගතවීම මෙවර චේ දිනය සුවිශේෂි විය.  මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ කියුබානු තානාපති තුමිය, ජ.වි.පෙ. මධ්‍යම කාරක සභික, ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න සහෝදරයා, සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සභාගි වූහ.

මෙහි ප්‍රධාන දේශනය ජ.වි.පෙ. මධ්‍යම කාරක සභික, ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න සහෝදරයා විසින් පැවැත් විය.  මෙහිදී රුසියාවේ පැවැත්වෙන ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙලට සුභ පතමින් අහස් කූඩු දැල්වීමේ පැවති අතර සංකෘතික ගී ප්‍රසංගයකින් එම වැඩසටහන අවසන් විය.