චේ සමරු ඵලකයට උපහාර

සමාජවාදී තරුණ සංගමය මගින් සෑම වසරකම පවත්වන චේ දිනයට සමගාමීව පවත්වන මේවර චේ දිනයේ එක් වැඩසටහනක් මොරගහහේන චේ උද්‍යානයේදී පැවැත් විය. චේ උද්‍යානයේ ඇති චේ සමරු ඵලකයට උපහාර දැක්වීම එහි දි සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ කියුබානු තානාපති තුමිය, ජ.වි.පෙ. ජාතික සංවිධායක බිමල් රත්නායක සහෝදරයා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස සහෝදරයා සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා ඇතුළු තරුණ සංගමයේ සාමාජිකයන් එම අවස්ථාවන සහභාගි වූහ.