අඹගහවැව තරුණ සමිතියෙන් “වන්නි පෙළහර” නමින් සාහිත්‍ය උළෙලක්

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බටහිර ආසන බලමණ්ඩලයට අයත් අඹගහවැව තරුණ සමිතිය මඟින් “වන්නි පෙළහර” නමින් සාහිත්‍ය උළෙලක් සූදානම් කර ඇත. එම උළලේ කාව්‍ය සහ චිත්‍ර වැඩමුළු පසුගිය ඔක්තෝබර් 09 සහ 22 යන දිනයන් හි පැවැත්විය.