අනුරාධපුර තරුණ නායකත්වය අලුත්වෙයි

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දිසා සමුළු අප්‍රෙල් 02 දින ජවිපෙ මධ්‍යම කමිටු සමාජික වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයාගේ හා සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධාක ඒරංග ගුණ සේකර සහෝදරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුර යෝවුන් නිකේතනයේදි පැවැත්විය. එහිදි අනුරාධපුර තාරුණ්‍යට නව නායකත්වයක් තෙරි පත් වූ අතර නව සභාපති ලෙස සංජය විශ්වනාත් සහෝදරයා තේරි පත් විය.