ගාල්ලේ තරුණ නායකත්වය අලුත් වෙයි

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ගාලු දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව මාර්තු 15 ගාල්ල නගරයේ දී පැවැත්විය.  එහිදී ගාලු දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නව තරුණ නායකත්වයක් තෝරා පත් කරගන්නා ලදී. මේ සඳහා මාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර, ජනතාවිමුක්ති පෙරමුණේ මද්යම කමිටු සාමාජික දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ යන සහෝදරවරුන් සහභාගි විය.