ලෝක තරුණ උළෙලේ කටයුතු සඳහා SYU නියෝජනය කරමින් අංජන අමරසිංහ සහෝදරයා චීන සංචාරයක

ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ සම්මේලනයේ (WFDY) 19 වැනි තරුණ උළලේ කටයුතු සඳහා සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ලේකම් අංජන අමරසිංහ සහෝදරයා පසුගිය 5 වැනිදා චීනය බලා පිටත් විය. ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ සම්මේලනයේ නියෝජිතයින් හා චීනය කොමියුනිස් පක‍ෂය අතර විශේෂ සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යෝදා ඇත.