පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සමුළුව ගොඩනැගේ

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා, ජනතාවිමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ සහෝදරයා සහ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ජ.වි.පෙ. ප්‍රධාන සංවිධායක සමන්ත කෝරලේආරච්චි යන සහෝදරවරුන්ගේ මුලිකත්වයෙන් අද (2017.03.12) දින මාරවිලදී පැවැත්විය.  එහිදී පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව ‍ගොඩනැගූ අතර  දිස්ත්‍රික් නව නායකත්වය තෝරා පත් කරගන්නා ලදී.